Αναζήτηση

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η εταιρεία με την επωνυμία “Αναστάσιος Λαζ. Κιουπλιώτης” εφεξής «NinaClub» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δαρδανελλίων 11, Πεύκα, Θεσσαλονίκη (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Διαγωνισμός» ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου της NinaClub στο Instagram (https://www.instagram.com/ninaclubgr/).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και των όρων χρήσης του Instagram, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια διεξαγωγής
του Διαγωνισμού ορίζεται 15 ημέρες από την ημέρα εκκίνησης του κάθε διαγωνισμού.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μεταβούν στη σελίδα του Instagram και να κάνουν Follow στη σελίδα της Nina Club. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Απαγορεύεται η πολλαπλή συμμετοχή του ίδιου προσώπου στο διαγωνισμό.

6. Δώρο.
Τα δώρα του εκάστοτε διαγωνισμού αναγράφονται αναλυτικά σε κάθε δημοσίευση και δύναται να είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Συνολικά, στο τέλος του διαγωνισμού θα αναδειχθεί 1 ή 2 νικητές, αναλόγως με τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, που αναγράφεται αναλυτικά σε κάθε δημοσίευση. Ο Νικητής αναδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει εγκύρως στο Διαγωνισμό, έχοντας τηρήσει αθροιστικά τα παρακάτω: (α) η συμμετοχή έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος (β) η συμμετοχή δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (γ) η συμμετοχή δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και (δ) η συμμετοχή έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο Instagram του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – παραλαβή των δώρων.
Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο της NinaClub στο Instagram την 16η ημέρα μετά την πρώτη δημοσίευση του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής, αμέσως μετά την ανάρτηση των νικητών στο διαδικτυακό τόπο, θα ενημερώσει τους νικητές με προσωπικό μήνυμα μέσω Instagram και θα ζητήσει από αυτούς να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των 15 ημερών, το άτομο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

9. Ευθύνη.
Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10 Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο NinaClub ninaclub.gr

11. Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται στο αρχείο του Διοργανωτή, στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι ίδιοι, εφόσον το επιθυμούν. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Πληροφορίες – Παράπονα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2310 672497, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 15:00.

14. Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Back to Top